להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחתקנון אתר

כללי

אנו מודים לכם על שהחלטתם להשתמש בשירותי האתר, אנא קראו היטב את כל הסעיפים המופיעים בתקנון האתר:
השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
האמור בתנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין כרמלאקפלה , להלן: " כרמלאקפלה ", המפעילה את אתר-www.
www.carmelacappella.co.il לבין כל אדם המשתמש במידע הקיים באתר או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או המפרסם מודעה באתר (להלן "המשתמש").

כרמלאקפלה, תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים
הוספת או הורדת מודעות מסוימות וכל היבט אחר הכרוך בכך - והכל בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב, לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כרמלאקפלה בקשר לכך.
מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כרמלאקפלה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, כרמלאקפלה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים.
מובהר כי כרמלאקפלה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

כרמלאקפלה אינו מתחייב כי המידע באתר יופיע ללא טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או נזקים ו/או כשלים, וכי המידע יהיה חסין מפני גישה של "האקרים",או כניסה בלתי מורשית לאתר בדרך לא חוקית.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם אינך רשאי לעשות שימוש באתר "כרמל אקפלה" לכל מטרה שהיא.


קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, פטנטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, שרטוטים, מפות מדגמים, קודי מחשבים, תרשימים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר כרמלאקפלה, וכיו"ב (להלן "המידע"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לאתר כרמלאקפלה, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

המידע הוא קניינה של כרמלאקפלה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות ניגזרות, להנפיק רשיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמה כתובה ומפורשת של כרמלאקפלה.

המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מין הדרכים האלה.


מידע ותכנים באינטרנט
כרמלאקפלה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם האתר, לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים הן בלוחות והן בגלריות ובשטחי הפרסום באתר. כרמלאקפלה איננה אחראית ו/או עריבה לטיב השירותים או המוצרים על ידי המשתמשים באתר.
כמו כן כרמלאקפלה אינה בודקת ו/או מאשרת את המידע המתפרסם על ידי המשתמשים בקשר לכך, ואינה נחשבת למקור מהימן לאיכות המידע המפורסם באתר. על המשתמשים להיות ערים לכך כי הם עשויים להיות חשופים למידע פוגע ו/או מטעה ו/או כוזב ו/או אסור של צדדים שלישיים.
אנא נקטו במשנה זהירות ונהגו בחכמה בעת התקשרות עם משתמשים אחרים באתר, עצם השימוש באתר מאשר המשתמש כי הוא מודע לסכנות אלה.

כרמלאקפלה רשאי לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי פירסומי בין אם מידע שהוא עצמו מפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.


פרסומות ולינקים (קישורים אלקטרוניים)
באתר כרמלאקפלה נכללים קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה, בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי כרמלאקפלה.
אין לכרמלאקפלה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו.
החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, ובנוסף החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה איננה אחראית לתוכן מודעות ו/או פרסומות באתר שאליו יופנה בלחיצת הקישור.


הגבלת אחריות
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי אתר כרמלאקפלה כדקלמן:

-המשתמש בשרותי אתר זה חייב להיות בן 18 ומעלה, בעל כשרות משפטית.
-המשתמש לא יתחזה לאדם אחר או ישתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות, דבר הנחשב לבלתי חוקי ויגרור אחריו תביעה.
-המשתמש מודע למגבלות רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
-המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
-המשתמש מתחייב שלא להעלות וירוסים ו/או שאר קבצים מזיקים ו/או תוכנות בילוש ועקיבה ו/או לעשות כל שימוש בניגוד לחוק.
-המשתמש באתר אינו רשאי לעשות בו שימוש לשם פרסום מודעה בעלת אופי פוגעני, טורדני, גזעני, עוין, מעליב, משמיץ, פורנוגרפי, פלילי או שיש בפרסומה העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור - הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסויימת בציבור.
-המשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של כרמלאקפלה ו/או של צד שלישי.
-המשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי המסייע, תומך, מנחה או מעודד ביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל לרבות כל תוכן בלתי חוקי.
-המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ, או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
-המשתמש מבין שיכולת אבטחת הנתונים והמידע באתר מוגבלת והחברה איננה אחראית לאבטחתם ו/או לשמירתם וכן לכל נזק ישיר עקיף, או תוצאתי עקב זאת. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כרמלאקפלה עקב כך.
- כרמלאקפלה לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב שימוש באתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר כרמלאקפלה לכל מטרה שהיא.


שימוש במידע
-משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם באתר זה, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם
לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981- (להלן - "החוק"), משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.
-המשתמש מסכים לכך שיתבצע פיקוח ממוחשב על פעילותו באתרנו, לרבות על דרך של אמצעי תוכנה גלויים ונסתרים ושימוש בקבצי "עוגיות".
- כרמלאקפלה יהיה רשאי למסור פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בכל סוג מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.

-לפי סעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות, עומדת לך הזכות לפנות אל חברתנו בכתב דרך אמצעי הקשר המפורסמים באתר כרמלאקפלה ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, או לאנשים מסויימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע היה וחברתנו תקבל מימך הודעה היא תפעל בהתאם לדרישתך ותודיע לך בכתב כי היא עשתה כן. אולם אנו מדגישים כי באם דרישה זאת תתקבל במערכת, חברתנו תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לצד שלישי כלשהו, אף על פי כן מידע המצוי בידי מציאה הנוגע לשימושך באתרנו כגון רכישות ופרסומים באתר, יישמר במאגרי המידע הפנימיים של החברה על פי כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.
-מובהר בזאת כי כרמלאקפלה ישתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי, המורה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק ו/או תוך הפרת זכויות הזולת.


סמכות שיפוט
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, ברירת דין, מקום השיפוט וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו, תהיה לבית המשפט המוסמך .

שונות

- כרמלאקפלה רשאית להוסיף, לשנות או לתקן תנאי שימוש אלה על ידי עדכונים של עמוד זה, החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ביום פרסומם ובמסגרת תנאי השימוש הנלווים אליו.
-היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו אקטואלי ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אקטואליים או שאינם אכיפים  ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם ומשמעותם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם ללא קשר לאותם הסעיפים המדוברים.
- כרמלאקפלה רשאי למחות את התחייבותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש באתר, אם בהמחאה על דרך השיעבוד ו/או המחאת זכויות וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, אם וככל שתהיה לה זכות, כאמור.

- כרמלאקפלה שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למשתמש באתר לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר ו/או עדכון האתר ו/או תקלות ו/או עיכובים שינבעו מכך.

- עצם השימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה מלאה של הגולש לכל תנאי השימוש באתר, המפורטים למעלה. במידה ואינך מסכים לאחד מתנאים אלו אינך רשאי להשתמש בשרותי האתר.

בכבוד רב כרמלאקפלה.
 
כרמל א-קפלה  חמישייה ווקאלית   050-7649813 , carmel.acappella@gmail.com Email